Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

OutfitLibrary GAIA is gevestigd te Zutphen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77447360

Artikel 1: Algemeen

Bij Outfitlibrary GAIA kunnen vrouwen kleding lenen, ruilen of kopen. De keuze bestaat daarbij uit abonnementen en strippenkaarten, of te winkelen net als in iedere andere winkel en dan contant of met pin af te rekenen. Daarnaast biedt OutfitLibrary GAIA individuele programma’s zoals een virtuele kledingtour en een VIP arrangement bij de klant thuis met kleur- en stijladvies, lunch en garderobe-update.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming tussen Outfitlibrary GAIA en de deelnemer aan de diensten en producten.
2.2. Nadere afspraken en toezeggingen binden OutfitLibrary GAIA alleen indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.

Artikel 3: Offertes

3.1. Alle offertes en aanbiedingen van OutfitLibrary GAIA zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het plaatsen van een aanvraag.
3.2. Een overeenkomst komt tot stand wanneer OutfitLibrary GAIA de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4: Annulering

4.1. Een deelnemer heeft het recht om de overeenkomst schriftelijk te annuleren. Bij annulering tot twee weken voor de afgesproken (start) datum is OutfitLibrary GAIA gerechtigd 10% van het offertebedrag als annulerings- en administratiekosten in rekening te brengen.
4.2. Bij annulering binnen twee weken voor de geplande (start)datum door of namens de deelnemer, is de deelnemer verplicht 50% van het offertebedrag te voldoen.
4.3. OutfitLibrary GAIA heeft het recht zonder opgave van redenen een Overeenkomst te annuleren in welk geval de deelnemer recht heeft op terugbetaling van het volledig door deze aan OutfitLibrary GAIA betaalde bedrag. OutfitLibrary GAIA is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van reden, het tijdstip en de locatie van de uitvoering van de overeenkomst te wijzigen.
4.4. De deelnemer kan kosteloos de geplande (start)datum eenmalig verzetten mits dit uiterlijk twee weken voor aanvang van deze datum geschiedt.
4.5. In alle overige gevallen worden, bij een verzoek om de geplande afspraak te verzetten, door OutfitLibrary GAIA extra kosten in rekening gebracht en dit bedraagt 10% van het offertebedrag.

Artikel 5: Betaling

  • Betaling dient te geschieden binnen acht (8) dagen na factuurdatum tenzij deelnemer en OutfitLibrary GAIA iets anders hebben afgesproken.
  • Bij wanbetaling komen alle kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de deelnemer.

Artikel 7: Klacht

7.1. Een klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient binnen zeven (7) werkdagen na de uitvoering van de werkzaamheden of verzending van de factuur te worden gemeld.
7.2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
7.3 Klachten kunnen worden ingediend bij OutfitLibrary GAIA. Op geschillen die hieruit voortkomen is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

7.1. OutfitLibrary GAIA doet haar best om elke gelegenheid voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Bij een shopsessie in de kledingbibliotheek of daar buiten is de deelnemer zelf aansprakelijk voor haar eigendommen. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een bijeenkomst van welke aard dan ook, dan is OutfitLibrary GAIA alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van OutfitLibrary GAIA is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor OutfitLibrary GAIA verzekerd is. Schade die is toegebracht door derden komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is OutfitLibrary GAIA niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die van de klant zijn.